Browsing All Posts published on »Kwiecień, 2007«

PRTR : Zapewnienie jakości, kompletność, spójność, wiarygodność

Kwiecień 29, 2007

0

Zapewnienie jakości Za jakość informacji podawanych do E-PRTR odpowiedzialność ponoszą operatorzy systemów. Kompletność oznacza, że zgłaszane dane powinny obejmować wszystkie uwolnienia i transfery poza miejsce powstania wszystkich zanieczyszczeń i odpadów, przekraczające dla wszystkich zakładów prowadzących działalności z załącznika I określone w tym załączniku progi wydajności. Celem określania wartości progowych jest zminimalizowanie obciążeń administracyjnych związanych ze […]

Przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów objętych rozporządzeniem E-PRTR

Kwiecień 28, 2007

Możliwość komentowania Przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów objętych rozporządzeniem E-PRTR została wyłączona

Przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów objętych rozporządzeniem E-PRTR Rys. zawiera przegląd wymagań dotyczących sprawozdawczości dla zakładów, zgodnie z rozporządzeniem E-PRTR. Zgodnie z zasadą pomocniczości, państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe przepisy i łączyć zgłaszanie z innymi mechanizmami sprawozdawczości. Z tego względu operatorzy zakładów muszą także uwzględniać wszelkie ewentualne dodatkowe obowiązujące przepisy krajowe.

E-PRTR a PRTR różnice

Kwiecień 27, 2007

0

Utworzony Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) zastąpi od nowego roku istniejący Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (EPER) stworzony na podstawie Decyzji Komisji z dnia 17 lipca 2000r w sprawie wdrożenia Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER). Zdaniem Komisji EU, istniejący EPER wdraża już wiele postanowień Protokołu EKG-ONZ, jak chociażby postanowienia w zakresie zharmonizowanych reguł raportowania, […]

Odniesienia.

Kwiecień 26, 2007

0

Odniesienia § Rozporządzenie E-PRTR: Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu § Protokół PRTR: Protokół EKG ONZ podpisany przez Wspólnotę Europejską i 23 państwa członkowskie w dniu 21 maja 2003 r. w Kijowie, oparty na Konwencji z Aarhus z 1998 r. (Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach […]

Co i jak zgłaszać?

Kwiecień 25, 2007

0

Co i jak zgłaszać? Zgłłoszenia zawierają informacje dotyczące uwolnień i transferów poza miejsce powstania, będących wynikiem wszystkich działań zamierzonych, przypadkowych, rutynowych i nierutynowych prowadzonych na terenie zakładu. § Przypadkowe uwolnienia to wszystkie uwolnienia, które nie są zamierzone, rutynowe czy nierutynowe i wynikają z niekontrolowanego rozwoju wypadków podczas prowadzenia na terenie zakładu działalności z załącznika I. […]

Związek z dyrektywą IPPC

Kwiecień 24, 2007

0

Rozporządzenie E-PRTR przewiduje wdrożenie Protokołu PRTR EKG ONZ na poziomie Wspólnoty. Ogólnie biorąc, Protokół ten obejmuje rodzaje działalności określone w załączniku I do dyrektywy IPPC (który jest identyczny z załącznikiem A3 do decyzji w sprawie EPER). Protokół i załącznik I do rozporządzenia E-PRTR zawierają jednak kilka zmian i dodatkowych rodzajów działalności w porównaniu z załącznikiem […]

RODZAJE DZIAłALNOśCI – PRZEKAZYWANIE DANYCH

Kwiecień 23, 2007

0

Rodzaje działalności Załącznik I do rozporządzenia E-PRTR wyszczególnia 65 rodzajów działalności. Załącznik I umożliwia operatorom określenie, czy są oni objęci odnośnym obowiązkiem sprawozdawczości. Rodzaje działalności są podzielone na 9 branż: 1. przemysł energetyczny; 2. produkcja i obróbka metali; 3. przemysł mineralny; 4. przemysł chemiczny; 5. gospodarka odpadami i ściekami; 6. produkcja i przetwórstwo papieru oraz […]