emergency planning and community right to know act

Posted on Kwiecień 3, 2007

1


W 1985 roku w Stanach Zjednoczonych uchwalono ustawę Emergency Planning and Community Right to Know Act na podstawie której powstał pierwszy w świecie system PRTR określany nazwą the Toxics Release Inventory (TRI)

What is TRI? The Toxics Release Inventory (TRI) is a publicly available EPA database that contains information on toxic chemical releases and other waste management activities reported annually by certain covered industry groups as well as federal facilities. This inventory was established under the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986 (EPCRA) and expanded by the Pollution Prevention Act of 1990.

Założeniem TRI jest umożliwienie każdemu uzyskania informacji odnośnie tego jaka firma wyemitowała jakie substancje w jakiej ilości, do jakiego medium środowiskowego (woda, powietrze, gleba) i na jakim terenie. Można też dowiedzieć się jakie firmy produkują toksyczne substancje na danym terenie, lub tez np. dowiedzieć się jakie firmy w całym kraju produkują/emitują daną substancję. Powstanie TRI uznaje się za jedno z najbardziej udanych rozwiązań prawa ochrony środowiska w USA.

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE („rozporządzenie E-PRTR”) zostało przyjęte dnia 18 stycznia 2006 r.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) wdraża na szczeblu Unii Europejskiej Protokół PRTR EKG ONZ podpisany przez Wspólnotę Europejską i 23 państwa członkowskie w maju 2003 r. w Kijowie i będący protokołem do konwencji z Aarhus. Rejestr E-PRTR zastępuje Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (EPER), w ramach którego dane zgłaszano w latach 2001 i 2004.

Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

Rozporządzenie ustanawia na poziomie Wspólnoty zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania w celu wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń i ułatwienia udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia.Reklamy