co to jest prtr ?

Posted on Kwiecień 22, 2007

2


Pollutant Release and Transfer Registers – PRTR to po polsku rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Pomysł może niezbyt świeży ale w imię społeczeństwa informacyjnego, wszystkowiedzącego zatroskanego o losy ziemi klimatu,ba nawet gminy bardzo ciekawy.

To improve public access to information on the environment and thus contribute in the long term to the prevention and reduction of pollution, the European Union (EU) is setting up a European pollutant release and transfer register (PRTR).

Scope of the PRTR

The register will contain information on releases of pollutants to air, water and land, as well as transfers of waste and pollutants, where emissions exceed certain threshold values and result from specific activities. The register will also cover releases of pollutants from diffuse sources (such as transport).

Annex II lists the waste and pollutants covered by the register, which include greenhouse gases, acid rain pollutants, ozone-depleting substances, heavy metals and certain carcinogens such as dioxins. The activities concerned are specified in Annex I, and include in particular those covered by Directive 96/61/EC (the „IPPC” Directive). They include those associated with thermal power stations, mining, quarrying and metalworking industries, chemical plants, paper and timber industries and also waste and waste-water treatment plants.

How the PRTR will work

Information gathered at national level by Member States and reported to the Commission will be fed into the database on a regular basis.

First of all, operators carrying out one or more of the activities listed in Annex I will submit information to the competent national authority if their activities involve releases or transfers of pollutants exceeding certain threshold values.

Where applicable, Member States will also be required to gather information on releases from diffuse sources.

Member States must then report the information they have collected to the Commission by the stipulated deadline (within 15 months of the end of 2007 for data relating to 2007, and subsequently within 12 months of the end of each reporting year). Member States are permitted to keep certain information confidential; if they do, they must notify the Commission of the type of the information that is being withheld and the grounds for withholding it.

The Commission, with the cooperation of the European Environment Agency , will provide the public with access to the information contained in the database by ensuring it is available on the internet by the stipulated deadline (within 21 months of the end of 2007 for data relating to 2007, and subsequently within 16 months of the end of each reporting year).

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE  („rozporządzenie E-PRTR”) zostało przyjęte dnia 18 stycznia 2006 r.
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) wprowadza na szczeblu Unii Europejskiej Protokół PRTR EKG ONZ podpisany przez Wspólnotę Europejską i 23 państwa członkowskie w maju 2003 r. w Kijowie i będący protokołem do konwencji z Aarhus . Rejestr E-PRTR zastępuje Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (EPER ), w ramach którego dane zgłaszano w latach 2001  i 2004.
Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.
Rozporządzenie ustanawia na poziomie Wspólnoty zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania w celu wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń i ułatwienia udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia.
Rozporządzenie E-PRTR zawiera szczegółowe informacje dotyczące uwolnień zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz transferów odpadów i zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce powstania. Dane takie muszą być muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących określone rodzaje działalności. Ponadto E-PRTR zawiera dane dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, np. ruchu drogowego, ogrzewaina gospodarstw domowych, o ile takie dane są dostępne.

Zgodnie z  rozporządzeniem E-PRTR, Komisja publikuje europejski PRTR. Będzie on zamieszczony w witrynie E-PRTR:
Dane będą przedstawiane w postaci zagregowanej i niezagregowanej, aby umożliwić wyszukiwanie uwolnień i transferów według:
§    zakładu, w tym w stosownych przypadkach spółki-matki zakładu, oraz jego położenia geograficznego, w tym zlewni;
§    działalności;
§    zaistnienia na poziomie państwa członkowskiego lub Wspólnoty;
§    odpowiednio, rodzaju zanieczyszczenia lub odpadu;
§    każdego elementu środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), do którego zanieczyszczenie jest uwalniane;
§    odpowiednio, transferu odpadów poza miejsce ich powstania oraz miejsce ich przeznaczenia;
§    transferu zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce powstania;
§    źródeł rozproszonych;
§    właściciela lub operatora zakładu.
Dostępne będą informacje z co najmniej 10 ostatnich lat sprawozdawczych. Strona europejskiego PRTR będzie zawierać odsyłacze do innych źródeł informacji.

Kto podlega obowiązkowi sprawozdawczemu?

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia E – PRTR , operatorzy zakładów, którzy prowadzą przynajmniej jeden rodzaj działalności spośród określonych w załączniku I do rozporządzenia E – PRTR, mają obowiązek podawania określonych informacji, jeśli zostaną przekroczone obowiązujące progi wydajności, przedstawione w załączniku I do rozporządzenia E-PRTR, oraz progi uwolnienia, określone w kolumnach 1a, b i c tabeli zawartej w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR, i/lub obowiązujący (obowiązujące) próg(progi) wydajności oraz próg(progi) transferu odpadów i zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce powstania, podane w kolumnie 1b tabeli zawartej w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR lub, w przypadku odpadów, jeśli zostanie przekroczona ilość 2 ton odpadów niebezpiecznych bądź 2000 ton odpadów innych niż niebezpieczne.

Reklamy