RODZAJE DZIAłALNOśCI – PRZEKAZYWANIE DANYCH

Posted on Kwiecień 23, 2007

0


Rodzaje działalności

Załącznik I do rozporządzenia E-PRTR wyszczególnia 65 rodzajów działalności. Załącznik I umożliwia operatorom określenie, czy są oni objęci odnośnym obowiązkiem sprawozdawczości.

Rodzaje działalności są podzielone na 9 branż:

1. przemysł energetyczny;
2. produkcja i obróbka metali;
3. przemysł mineralny;
4. przemysł chemiczny;
5. gospodarka odpadami i ściekami;
6. produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna;
7. intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura;
8. produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym;
oraz
9. inne rodzaje działalności.
Załącznik I do rozporządzenia E-PRTR zawiera tabelę, w której:
– podano kod dla każdej działalności (kolumna 1);
– podano krótki opis danej działalności (kolumna 2);
oraz
– określono wartość progową wydajności dla szeregu takich „rodzajów działalności z załącznika I” (kolumna 3).

Przekazywanie danych jest wymagane, gdy próg wydajności i progi uwalniania bądź progi transferu poza miejsce powstania dla zanieczyszczeń zawartych w ściekach lub odpadów zostaną przekroczone.

Jeżeli progi zostaną jedynie osiągnięte, ale nie przekroczone, zgłaszanie nie jest wymagane. Jeżeli nie określono progu wydajności, wszystkie zakłady prowadzące daną działalności podlegają obowiązkowi zgłaszania, jeżeli próg uwalniania zostanie przekroczony. Jeżeli zostaną przekroczone progi wydajności, ale progi uwalniania ani transferu poza miejsce powstania nie zostaną przekroczone, zgłaszanie nie jest wymagane.
Jeżeli jeden operator prowadzi kilka przedsięwzięć w ramach tego samego rodzaju działalności z załącznika I, w tym samym zakładzie, w tym samym miejscu, parametry tych przedsięwzięć (np. pojemność wanien procesowych) sumują się. Zdolności produkcyjne poszczególnych przedsięwzięć należy zsumować na poziomie rodzajów działalności z załącznika I. Sumę zdolności produkcyjnych porównuje się następnie z progiem wydajności dla danego rodzaju działalności z załącznika I do rozporządzenia E-PRTR.
Jeżeli operator ma wątpliwości, czy jego przedsięwzięcia wchodzą w zakres rodzaju działalności wyszczególnionej w załączniku I, powinien się skontaktować z właściwym organem w państwie członkowskim.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii