skróty …. rozwinięcie

Posted on Kwiecień 23, 2007

0


CEN Comité Européen de Normalisation
(Europejski Komitet Normalizacyjny)

CORINAIR Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
(Niemiecki Instytut Normalizacyjny)

EEA Europejska Agencja Ochrony Środowiska

EMAS Europejski system ekozarządzania i audytu

EMEP Program współpracy w zakresie monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na duże odległości w Europie

EPER Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń

E-PRTR Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

GD Wytyczne

IMPEL Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska

IPCC Międzyrządowa Grupa Ekspertów ds. Zmian Klimatu

IPPC Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń

ISO 14001 Międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania środowiskiem. Wymagania z wytycznymi dotyczącymi stosowania, 2004

MS Państwo członkowskie

Kod NACE Kod zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej

EKG ONZ Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych

US EPA Agencja Ochrony Środowiska (USA)

VDI Verein Deutscher Ingenieure
(Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów)

LZO Lotne związki organiczne

Reklamy
Posted in: Bez kategorii