Związek z dyrektywą IPPC

Posted on Kwiecień 24, 2007

0


Rozporządzenie E-PRTR przewiduje wdrożenie Protokołu PRTR EKG ONZ na poziomie Wspólnoty.

Ogólnie biorąc, Protokół ten obejmuje rodzaje działalności określone w załączniku I do dyrektywy IPPC (który jest identyczny z załącznikiem A3 do decyzji w sprawie EPER). Protokół i załącznik I do rozporządzenia E-PRTR zawierają jednak kilka zmian i dodatkowych rodzajów działalności w porównaniu z załącznikiem I do dyrektywy IPPC.
Zmiany te są następujące:
niektóre rodzaje działalności nieobjęte dyrektywą IPPC są objęte rozporządzeniem E-PRTR („nowe rodzaje działalności”), a mianowicie:
– 1(e) Młyny węglowe o zdolności produkcyjnej 1 tona na godzinę;
– 1(f) Instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego;
– 3(a) Górnictwo podziemne i działalności powiązane;
– 3(b) Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy, powierzchnia terenu objętego rzeczywistą działalnością wydobywczą 25 hektarów;
– 5(f) Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców;
– 5(g) Niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku, wydajność 10 000 m3 na dobę;
– 6(b) Zakłady przemysłowe do produkcji … oraz innych podstawowych produktów drewnopochodnych (takich jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa i sklejka), zdolność produkcyjna 20 ton na dobę;
– 6(c) Zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych o zdolności produkcyjnej 50 m3 na dobę;
– 7(b) Intensywna akwakultura o zdolności produkcyjnej 1000 ton ryb lub skorupiaków na rok;
– 9(e) Instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków o wydajności dla statków o długości 100 m.
Ponieważ wielu operatorów zakładów zna już przepisy dyrektywy IPPC, porównanie różnic między dyrektywą IPPC a rozporządzeniem E-PRTR jest pomocne w identyfikacji odpowiednich zakładów dodatkowych. W Tabela 21 w dodatku 2 szczegółowo przedstawiono zmiany związane z odnośnymi rodzajami działalności przemysłowej stosownie do obu przepisów;
· przydziały nowych kodów dla rodzajów działalności ;
oraz
· korekty i/lub wyjaśnienia sformułowań dotyczących kilku rodzajów działalności.

Zanieczyszczenia, progi uwalniania i transferu poza miejsce powstania

W przypadku prowadzenia działalności wyszczególnionej w załączniku I do rozporządzenia E-PRTR i przekroczenia progu wydajności w nim podanego zachodzi obowiązek zgłaszania uwalniania i transferów poza miejsce powstania, przy czym dodatkowy warunek stanowi, że muszą być również przekroczone określone wartości progowe uwalniania lub wartości progowe transferu poza miejsce powstania zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia lub wartości progowe odpadów. W przypadku uwolnień do powietrza, środowiska wodnego i gleby oraz w przypadku transferu zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce powstania, odpowiednie wartości progowe dla każdego zanieczyszczenia wyszczególniono w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR (patrz dodatek 1) .

W przypadku transferu odpadów poza miejsce ich powstania wartości progowe wynoszą 2 tony rocznie dla odpadów niebezpiecznych oraz 2000 ton rocznie dla odpadów innych niż odpady niebezpieczne

.
Załącznik II do rozporządzenia E-PRTR zawiera wyliczenie 91 zanieczyszczeń, które mają być zgłaszane zgodnie z E-PRTR. Zanieczyszczenia są definiowane numerem kolejnym, numerem CAS, o ile jest dostępny, oraz nazwą zanieczyszczenia.
Załącznik II do rozporządzenia E-PRTR zawiera wszystkie 50 zanieczyszczeń, które mają być zgłaszane zgodnie z decyzją w sprawie EPER. Wartość progowa zanieczyszczenia nr 47 (PCDD i PCDF) została jednak obniżona o współczynnik 10 i celem zapewnienia zgodności z wymogami sprawozdawczymi dotyczącymi innych uwolnień, grupa wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, ang. PAH) została podzielona na trzy odrębne zanieczyszczenia:
· 72 (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawierające benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten oraz indeno(1,2,3-cd)piren);
· 88 (fluoranten); oraz
· 91 (benzo(g,h,i)perylene).
W przypisach w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR podano dalsze specyfikacje dla poszczególnych zanieczyszczeń. Przykładowo, dla zanieczyszczenia nr 4 (fluorowęglowodory lub HFC) podano, że musi być zgłaszana masa całkowita fluorowęglowodorów: suma HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. Innym przykładem jest zanieczyszczenie nr 47 (PCDD i PCDF), które powinno być wyrażone jako I-TEQ.
W załączniku II do rozporządzenia E-PRTR podano także dla każdego zanieczyszczenia roczną wartość progową dla uwolnień do każdego elementu środowiska naturalnego (powietrza, wody, gleby). Wartości progowe dla uwolnień do środowiska wodnego mają zastosowanie również w odniesieniu do transferu poza miejsce powstania zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia. Jeżeli wartość progowa nie została podana, dany parametr i element środowiska nie wymagają zgłaszania.
W przypadku przekroczenia odnośnych progów uwalnianie zanieczyszczeń należących do poszczególnych kategorii zanieczyszczeń jest zgłaszane w każdej z tych kategorii. Ponieważ na przykład 1,2-dwuchloroetan jest niemetanowym lotnym związkiem organicznym, uwolnienia zanieczyszczenia o numerze 34 (1,2-dwuchloroetan) są również uwzględniane dla zanieczyszczenia nr 7 (niemetanowe lotne związki organiczne). W przypadku tributylocyny i trifenylocyny (związków cynoorganicznych), uwolnienia zanieczyszczenia nr 74 (tributylocyna i jej związki) oraz 75 (trifenylocyna i jej związki) są również uwzględniane dla zanieczyszczenia nr 69 (związki organiczne cyny (jako ogólna Sn)

Reklamy
Posted in: Bez kategorii