Co i jak zgłaszać?

Posted on Kwiecień 25, 2007

0


Co i jak zgłaszać?

Zgłłoszenia zawierają informacje dotyczące uwolnień i transferów poza miejsce powstania, będących wynikiem wszystkich działań zamierzonych, przypadkowych, rutynowych i nierutynowych prowadzonych na terenie zakładu.
§ Przypadkowe uwolnienia to wszystkie uwolnienia, które nie są zamierzone, rutynowe czy nierutynowe i wynikają z niekontrolowanego rozwoju wypadków podczas prowadzenia na terenie zakładu działalności z załącznika I.
§ Nierutynowe czynności to czynności nadzwyczajne, wykonywane podczas kontrolowanego prowadzenia rodzajów działalności z załącznika I, mogące prowadzić do zwiększonego uwalniania się zanieczyszczeń, np. procesy wyłączenia oraz rozruchu przed czynnościami konserwacyjnymi i po nich.
Uwolnienia do powietrza, wody i gleby obejmują wszystkie uwolnienia ze źródeł uwzględnionych w załączniku I do rozporządzenia E-PRTR na terenie zakładu, chociaż istnieją szczególne względy dotyczące uwolnień do gleby, opisane w sekcji 1.1.8.3. Obejmuje to także emisję lotną oraz rozproszoną w zakładach, uwzględnione w dokumencie BREF dotyczącym monitoringu IPPC .
Jeżeli suma uwolnień zanieczyszczenia do jednego elementu środowiska naturalnego (powietrza, wody lub gleby) ze wszystkich rodzajów działalności z załącznika I, prowadzonych na terenie zakładu, przekroczy odpowiednie wartości progów uwalniania dla takiego elementu, uwolnienie podlega zgłoszeniu.
Należy uwzględnić wszystkie zanieczyszczenia określone w załączniku II, związane z procesami prowadzonymi w danym zakładzie i w związku z tym mogące wystąpić w uwolnieniach z tego zakładu i w transferach ścieków poza miejsce powstania. Nie jest to ograniczone tylko do zanieczyszczeń wyszczególnionych w pozwoleniu na prowadzenie zakładu.
Działalność jest zwykle związana z typowym spektrum uwalnianych zanieczyszczeń. Dodatki 4 i 5 do niniejszych wytycznych (orientacyjny wykaz zanieczyszczeń właściwych dla poszczególnych branż) zawierają dwie tabele przeznaczone dla operatorów i właściwych organów, z przykładami zanieczyszczeń, które mogą być uwalniane podczas prowadzenia istotnej z punktu widzenia E-PRTR działalności.
Obie tabele mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako standardowej listy parametrów dla poszczególnych branż. Celem podjęcia decyzji, które parametry są właściwe dla danej instalacji, należy odwołać się do dodatków 4 i 5 oraz do informacji znajdujących się w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ), wnioskach o pozwolenie, raportach z wizji lokalnych, schematach technologicznych, bilansach materiałowych, danych przekrojowych dotyczących innych, podobnych zakładów, ocenach technicznych, opublikowanej i recenzowanej przez specjalistów literatury oraz wcześniejszych wynikach pomiarów. W rezultacie może się okazać, że dla danej działalności należy uwzględnić mniej lub nawet więcej zanieczyszczeń, niż to określono.
Gdy zakład prowadzący działalność mającą związek z E-PRTR uwalnia dodatkowe zanieczyszczenia (przekraczając odnośną wartość progową), nie określone w tabelach dla tego rodzaju działalności, ale ujęte w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR, zanieczyszczenia takie powinny być zgłaszane. Tabele nie zwalniają operatora z obowiązku zgłaszania uwolnień tych zanieczyszczeń zgodnie z art. 5 rozporządzenia E-PRTR.
W większości przypadków zgłoszenie operatora zakładu zawiera mniej zanieczyszczeń, niż wymieniono w tabelach w dodatkach 4 i 5. W praktyce, w każdym zakładzie decyzja dotycząca zgłaszania zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II jest rozpatrywana indywidualnie. Należy unikać szeroko zakrojonych kampanii monitoringu. W większości przypadków do określenia, czy dane zanieczyszczenie jest uwalniane w ilości przewyższającej wartość progową, wystarczają badania prawdopodobieństwa. W razie wątpliwości, reprezentatywny pomiar może dać większą pewność co do całości sprawozdawczości.
Uwzględnione może być tło zanieczyszczenia daną substancją w wodzie. Przykładowo, jeśli woda jest pobierana na teren zakładu z sąsiedniej rzeki, jeziora lub morza i używana jako woda procesowa lub chłodząca, która jest następnie uwalniana z terenu zakładu do tej samej rzeki, jeziora lub morza, „uwolnienie” spowodowane przez tło zanieczyszczenia tą substancją można odjąć od całkowitego uwolnienia danego zakładu. Pomiary zanieczyszczeń w pobieranej wodzie wlotowej oraz w uwalnianej wodzie wylotowej muszą być przeprowadzane w sposób gwarantujący ich reprezentatywność dla warunków występujących w okresie sprawozdawczym. Jeżeli dodatkowe obciążenie wynika z korzystania z wydobywanej wody gruntowej lub wody pitnej, nie wolno go odejmować, ponieważ zwiększa ono obciążenie rzeki, jeziora lub morza tym zanieczyszczeniem.
Jeżeli stężenia w uwolnieniach są poniżej granicy wykrywalności (oznaczalności), nie zawsze pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że wartości progowe nie zostały przekroczone. Przykładowo, w dużych ilościach ścieków lub spalin wytwarzanych przez zakład, zanieczyszczenia mogą być „rozcieńczone” poniżej granicy wykrywalności, mimo że roczny próg obciążenia zostanie przekroczony. Ewentualne sposoby określenia wielkości uwolnień w takich przypadkach obejmują pomiar bliżej źródła (np. pomiar w części strumienia wchodzącej do centralnej oczyszczalni) i/lub oszacowanie wielkości uwolnień, np. na podstawie wskaźnika eliminacji zanieczyszczeń przez centralną oczyszczalnię.
Jeżeli zakład prowadzi zarówno rodzaje działalności wymienione w załączniku I, jak i rodzaje w nim niewyszczególnione, zgodne z rozporządzeniem jest nieuwzględnianie
uwolnień i transferów poza miejsce powstania w zgłaszanych danych. Gdy niemożliwe jest oddzielenie i ilościowe określenie udziałów rodzajów działalności niewyszczególnionych w załączniku I, np. gdy brak punktu pobierania próbek związanego z tymi rodzajami działalności (w przypadku przeplatanych systemów kanalizacyjnych), praktycznie możliwe i tanie może być zgłaszanie uwolnień pochodzących z rodzajów działalności niewyszczególnionych w załączniku I wraz z uwolnieniami z rodzajów działalności wymienionych w załączniku I.
Uwolnienia i transfery poza miejsce powstania związane z usuwaniem skażeń (np. odkażanie zanieczyszczonej gleby lub wód gruntowych) na terenie zakładu podlegają zgłaszaniu, jeżeli pierwotne zanieczyszczenie jest związane z prowadzonym aktualnie rodzajem działalności wymienionym w załączniku I.
Uwolnienia ścieków oraz ich transfery poza miejsce powstania są zgłaszane w odniesieniu do ilości uwalnianych zanieczyszczeń w kg/rok. Transfery poza miejsce powstania są zgłaszane w odniesieniu do ilości odpadów transferowanych poza miejsce powstania w tonach/rok. Oprócz tego w przypadku zgłaszania zanieczyszczeń, zgłoszeniu podlegają informacje dotyczące metody pozyskiwania informacji, typ odpadów (niebezpieczne, inne niż niebezpieczne) oraz zamierzony sposób utylizacji odpadów (odzysk, unieszkodliwianie). W przypadku transgranicznego transferu odpadów niebezpiecznych, jest wymagane podanie miejsca przeznaczenia odpadów (nazwa i adres firmy dokonującej odzysku lub unieszkodliwienia odpadu oraz faktycznego miejsca odzysku lub unieszkodliwienia).
Operatorzy są obowiązani do podania wszelkich danych dotyczących przypadkowych uwolnień, o ile takie dane są dostępne, jeżeli łączne uwolnienia (powstające w wyniku działań zamierzonych, przypadkowych, rutynowych i nierutynowych) przekraczają odnośne wartości progowe. Oszacowanie dotyczy szczególnie przypadków zgłoszeń uwolnień przypadkowych, ponieważ dane o takich uwolnieniach nie zawsze są bezpośrednio dostępne dla operatora.
Wielkość przypadkowych uwolnień powinna być uwzględniona w całkowitej wielkości uwolnień (przykład: uwolnienia przypadkowe = 1 kg/rok, uwolnienia zamierzone, rutynowe i nierutynowe = 10 kg/rok; ŕ całkowite uwolnienie = 11 kg/rok).
Na ogół jest możliwe określenie ilości uwolnień przypadkowych. Ilościowe oszacowanie może być możliwe, na przykład na podstawie określenia resztkowych ilości w rurach, zbiornikach lub przez uwzględnienie czasu trwania przypadkowego uwolnienia i odniesienie go do zakładanego natężenia przepływu. W szczególnych przypadkach może jednak być niemożliwe uzyskanie danych na podstawie szacunków dla wszystkich istotnych zanieczyszczeń, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzą przypadkowe uwolnienia do powietrza.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii