PRTR : Zapewnienie jakości, kompletność, spójność, wiarygodność

Posted on Kwiecień 29, 2007

0


Zapewnienie jakości

Za jakość informacji podawanych do E-PRTR odpowiedzialność ponoszą operatorzy systemów.

Kompletność oznacza, że zgłaszane dane powinny obejmować wszystkie uwolnienia i transfery poza miejsce powstania wszystkich zanieczyszczeń i odpadów, przekraczające dla wszystkich zakładów prowadzących działalności z załącznika I określone w tym załączniku progi wydajności. Celem określania wartości progowych jest zminimalizowanie obciążeń administracyjnych związanych ze sprawozdawczością, chociaż jest dopuszczalne także zgłaszanie uwolnień poniżej progów. Kompletność oznacza także, że wszystkie informacje dodatkowe wymagane do identyfikacji zakładu prowadzącego działalność
są podane w całości.

Spójność oznacza, że w ciągu kilku lat dane są zgłaszane na podstawie jednoznacznej i jednolitej definicji, sposoby identyfikacji źródeł i wiarygodne metodyki określania uwolnień. Spójne raportowanie przez zakłady umożliwi państwom członkowskim prowadzenie spójnej sprawozdawczości w standardowych formatach dla Komisji i EEA. To umożliwi porównywanie zgłaszanych danych z poprzednimi danymi dotyczącymi uwolnień z zakładów objętych obowiązkiem sprawozdawczości lub z danymi dla podobnych źródeł w innych krajach. Pod tym względem niezbędne jest konsekwentne stosowanie w każdym państwie członkowskim numerów identyfikacyjnych zakładów, wraz z uwzględnieniem zmian numeru identyfikacyjnego.

Wiarygodność oznacza autentyczność, niezawodność, porównywalność i przejrzystość danych. W kontekście rejestrów uwalniania zanieczyszczeń i transferów wiarygodność jest ściśle związana ze spójnością. Jeżeli podejścia oraz źródła danych wykorzystanych do inwentaryzacji będą uznawane za spójne, wtedy użytkownicy będą mieli odpowiedni stopień zaufania do danych dotyczących uwolnień uzyskanych tymi technikami. Poza tym ważne jest, aby informacje podawane w europejskim PRTR były porównywalne, co umożliwi obiektywne i rzetelne porównywanie uwolnień i transferów poza miejsce powstania z różnych zakładów w obrębie kraju lub między różnymi krajami. Wskazanie, czy uwolnienie lub transfer poza miejsce powstania został zmierzony, obliczony czy oszacowany oraz czy dokładna specyfikacja metodyki pomiaru i obliczeń została wykorzystana do określenia wielkości uwolnienia lub transferu poza miejsce powstania zapewnia przejrzystość i wiarygodność danych.

Właściwe organy mają obowiązek oceny jakości informacji dostarczonych przez operatorów.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii