o dostępnie do informacji w Polsce

Posted on Maj 2, 2007

0


Dostęp do informacji o naszym środowisku.

W ostatniej dekadzie, informacje na temat środowiska i decyzji wpływających na jego stan nie były dostępne publicznie. Obecnie podejście do tej sprawy zmienia się diametralnie. Uznano w końcu, że ogólnodostępny rejestr informacji o emisjach to podstawowy fundament rozwoju demokratycznego społeczeństwa.
W maju 1998 roku podpisano Deklarację Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotycząca współdziałania z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Wspomina się w się w niej o wzajemnym, pełnym informowaniu oraz o rozwijaniu dostępu do informacji o ochronie środowiska. Jednym z efektów podpisania tych dokumentów było powołanie w 1998 roku zespołu ds. współpracy tak zwanego POE.

W czerwcu 1998 roku podpisano Konwencję o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Środowiska zwaną dalej Konwencją z Aarhus. Polska uchwaliła ustawę o ratyfikacji Konwencji 12 września 2001.
Prawo do informacji zapisano w Ustawie z dnia 27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W Polsce od kilku lat spora ilość dokumentów na temat środowiska jest udostępniana w formie elektronicznej

, poprzez umieszczenie tych informacji na stronie internetowej lub poprzez rozsyłanie jej (lub informacji o jej dostępności na stronie WWW) do odbiorców pocztą elektroniczną.

Udostępnianiem informacji elektronicznej na temat stanu środowiska oraz kontroli przestrzegania prawa o ochronie środowiska zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Z punktu widzenia obywateli i społeczności lokalnych szczególne znaczenie ma dostęp do informacji o środowisku w ich najbliższym otoczeniu: gminie, powiecie i województwie.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii