Przegląd informacji.

Posted on Maj 3, 2007

0


Przegląd informacji dostarczonych przez państwa członkowskie

Co trzy lata Komisja Eurpejska dokonuje oceny całego procesu sprawozdawczego E-PRTR. Przegląd ten jest skoncentrowany na ocenie procesu gromadzenia danych i procesu sprawozdawczego w odniesieniu do takich elementów, jak np. metody stosowane do określania wielkości uwolnień, spójność, kompletność i wiarygodność danych, zarządzanie danymi i terminowość przekazywania sprawozdań. Na podstawie tego przeglądu Komisja zaleca usprawnienia dotyczące skuteczności i wydajności sprawozdawczości w ramach E-PRTR.Próg wydajności (wynoszący 10 000 m3 dziennie) dla „niezależnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności zostanie poddany rewizji przez Komisję najpóźniej w 2010 r., w świetle wyników pierwszego cyklu sprawozdawczego.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii