cd projektu protokołu

Posted on Maj 7, 2007

0


Artykuł 1
CEL

Celem niniejszego Protokołu jest rozszerzenie dostępu społeczeństwa do informacji poprzez utworzenie spójnego, zintegrowanego, ogólnokrajowego rejestru uwalniania i rejestru zanieczyszczeń (PRTRs), zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu, który może ułatwić udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, jak również przyczynić się do zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia środowiska.

Artykuł 2

DEFINICJE

Dla celów niniejszego Protokołu,

1. „Strona” oznacza, jeżeli z tekstu nie wynika inaczej, Państwo albo regionalną organizację integracji gospodarczej, o której mowa w artykule 24, która wyraziła zgodę na związanie niniejszym Protokołem, i w stosunku do której Protokół wszedł w życie;

2. „Konwencja” oznacza Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzoną w Aarhus, Dania, dnia 25 czerwca 1998 roku;

3. „Społeczeństwo” oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;

4. „Zakład” oznacza jedną lub większą ilość instalacji na tym samym albo na przyległych terenach, należących lub eksploatowanych przez tę samą osobę fizyczną lub prawną;

5. ”Właściwa władza” oznacza krajowy organ lub organy, albo inną właściwą jednostkę lub jednostki, wyznaczone przez Stronę do zarządzania krajowym systemem rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń;

6. “Zanieczyszczenie” oznacza substancję lub grupę substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub zdrowia człowieka ze względu na swoje właściwości oraz przez ich wprowadzenie do środowiska;
7. “Uwolnienie” oznacza każde wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska będące wynikiem jakiejkolwiek działalności człowieka, zamierzone lub przypadkowe, rutynowe lub nadzwyczajne, w tym rozlanie, wyemitowanie, wydzielenie, wtłoczenie, unieszkodliwienie lub wysypanie, albo wprowadzenie poprzez kanalizację bez ostatecznego oczyszczenia ścieków;

8. „Transfer zewnętrzny” oznacza przemieszczenie poza granice zakładu zanieczyszczeń lub odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku, lub zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków;
9. „Źródła rozproszone” oznacza wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia mogą być uwalniane do ziemi, powietrza lub wody, i których połączone oddziaływanie na te komponenty może być znaczące, w odniesieniu do których nierealne jest zbieranie danych z każdego źródła indywidualnie;

10. Pojęcia „krajowy” i „ogólnokrajowy” w odniesieniu do wynikających z niniejszego Protokołu obowiązków Stron będących regionalnymi organizacjami integracji gospodarczej mają być interpretowane jako odnoszące się do danego regionu, o ile z tekstu nie wynika inaczej;

11. „Odpady” oznaczają substancje lub przedmioty:

(a) Unieszkodliwiane lub odzyskiwane,
(b) Których unieszkodliwienie lub odzysk są planowane, lub
(c) Których unieszkodliwienie lub odzysk są wymagane przez przepisy prawa krajowego;

12. „Odpady niebezpieczne” oznaczają odpady zdefiniowane jako niebezpieczne w przepisach prawa krajowego;

13. „Inne odpady” oznaczają odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi;

14. „Ścieki” oznaczają zużytą wodę zawierającą substancje lub przedmioty, będącą przedmiotem regulacji prawa krajowego.
Artykuł 3

PRZEPISY OGÓLNE

1. Każda ze Stron podejmie konieczne środki ustawodawcze, administracyjne i inne, a także odpowiednie środki egzekucji w celu wdrożenia przepisów niniejszego Protokołu.

2. Przepisy niniejszego Protokołu nie naruszają prawa Strony do utrzymywania lub wprowadzenia bardziej rozległego lub bardziej dostępnego publicznie rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń niż wymagany na podstawie tego Protokołu.

3. Każda ze Stron podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że osoby zatrudnione w zakładzie oraz członkowie społeczeństwa przekazujący władzy publicznej informację o naruszeniu przez zakład prawa krajowego implementującego niniejszy Protokół nie będą za to swoje działanie karane, prześladowane ani nękane przez ten zakład ani przez władze publiczne.

4. Podczas implementacji niniejszego Protokołu każda ze Stron będzie kierować się podejściem opartym na przezorności wyrażonym w Zasadzie 15 Deklaracji Środowisko i Rozwój z 1992 r. z Rio de Janeiro.

5. W celu uniknięcia podwójnego raportowania, systemy rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń mogą być integrowane, w takim stopniu w jakim to możliwe, z istniejącymi źródłami informacji takimi jak mechanizmy raportowania wynikające z zezwoleń lub pozwoleń na daną działalność.

6. Strony będą dążyć do ujednolicenia krajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń.
Artykuł 4

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU REJESTRÓW UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ

Zgodnie z niniejszym Protokołem każda ze Stron utworzy i będzie prowadzić publicznie dostępny krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń, który:

(a) Jest oparty na danych pochodzących z konkretnego zakładu – w odniesieniu do źródeł punktowych;

(b) Mieści w sobie raportowanie o źródłach rozproszonych;

(c) Jest oparty na kryterium konkretnego zanieczyszczenia lub, odpowiednio, na kryterium rodzaju odpadu;

(d) Dotyczy wszystkich elementów środowiska, z wyszczególnieniem uwolnień do powietrza, ziemi i wody;

(e) Zawiera informacje transferach;

(f) Jest oparty na obowiązkowym, okresowym raportowaniu;

(g) Zawiera ujednolicone i dostarczane terminowo dane, przewiduje ograniczoną liczbę ujednoliconych wartości progowych uruchamiających obowiązek raportowania oraz – ewentualnie – ograniczone możliwości traktowania danych jako poufne;

(h) Jest spójny i tak skonstruowany, aby był łatwy w obsłudze i publicznie dostępny, w tym w formie elektronicznej;

(i) Pozwala na udział społeczeństwa w rozwoju i modyfikacji rejestru; oraz

(j) Istnieje w postaci usystematyzowanej komputerowej bazy danych lub w postaci kilku połączonych baz danych prowadzonych przez właściwą władzę.

Reklamy