8-16 projektu

Posted on Maj 8, 2007

0


Artykuł 8

CYKL RAPORTOWANIA

1. Każda ze Stron zapewni, że informacje, których włączenie do jej rejestru jest wymagane będą publicznie dostępne, opracowywane i prezentowane w rejestrze w każdym roku kalendarzowym. Rok raportowania to rok kalendarzowy, którego dotyczą dane informacje. Dla każdej ze Stron pierwszym rokiem raportowania jest rok kalendarzowy następujący po wejściu niniejszego Protokołu w życie w stosunku do tej Strony. Raportowanie wymagane na podstawie artykułu 7 następować będzie w cyklu rocznym. Drugi rok raportowania może być jednak rokiem kalendarzowym następującym nie bezpośrednio po pierwszym roku raportowania, kecz dopiero jako kolejny rok kalendarzowy.

2. Każda ze Stron niebędąca regionalną organizacją integracji gospodarczej zapewni, że informacje będą włączane do jej rejestru w ciągu piętnastu miesięcy od zakończenia każdego roku raportowania. Informacje dotyczące pierwszego roku raportowania będą jednak włączone do rejestru w ciągu dwóch lat od zakończenia tego roku raportowania.

3. Każda ze Stron będąca regionalną organizacją integracji gospodarczej zapewni, że informacje dotyczące poszczególnych lat raportowania będą włączone do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym Strony niebędące regionalnymi organizacjami integracji gospodarczej są zobowiązane włączyć informacje do swoich rejestrów.

Artykuł 9

EWIDENCJONOWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Każda ze Stron będzie wymagać od właścicieli lub operatorów zakładów będących przedmiotem wymagań dotyczących raportowania zawartych w artykule 7, aby ewidencjonowali dane konieczne do określenia, zgodnie z ustępem 2 i z odpowiednią częstotliwością, dokonywanych przez dany zakład uwolnień i transferów zewnętrznych będących przedmiotem raportowania na podstawie artykułu 7 oraz aby przechowywali i udostępniali właściwym władzom ewidencję danych na podstawie których uzyskano przekazane w raporcie informacje, za okres pięciu lat od zakończenia roku raportowania, którego dotyczą.

2. Każda ze Stron będzie wymagać od właścicieli lub operatorów zakładów będących przedmiotem raportowania na podstawie artykułu 7 aby posługiwali się najlepszymi dostępnymi informacjami, które mogą zawierać dane o wynikach monitoringu, czynnikach powodujących
emisję, równania bilansu masowego, wyniki monitoringu pośredniego lub innych obliczeń, wyniki ocen technicznych i innych ocen. Tam, gdzie to stosowne, informacje powinny być zbierane z zastosowaniem metodologii uznawanych na forum międzynarodowym.

Artykuł 10

OCENA JAKOŚCI

1. Każda ze Stron będzie wymagać od właścicieli lub operatorów zakładów będących przedmiotem wymagań dotyczących raportowania zawartych w artykule 7, ustęp 1 aby zapewnili jakość zawartych w raportach danych.

2. Każda ze Stron zapewni, że dane zawarte w jej rejestrze będą przedmiotem oceny jakości przeprowadzanej przez właściwą władzę, dotyczącej w szczególności ich kompletności, spójności i wiarygodności, z uwzględnieniem wytycznych, które mogą zostać opracowane przez Spotkanie Stron.
Artykuł 11

PUBLICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI

1. Każda ze Stron zapewni publiczny dostęp do informacji zawartych w prowadzonym przez nią rejestrze uwalniania i transferu zanieczyszczeń, bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu i zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu, w pierwszym rzędzie przez zapewnienie bezpośredniego elektronicznego dostępu do rejestru za pomocą publicznych sieci telekomunikacyjnych.

2. W przypadku, gdy informacje zawarte w prowadzonym przez Stronę rejestrze nie są łatwo publicznie dostępne za pomocą środków elektronicznych, każda ze Stron zapewni, że jej kompetentna władza będzie udostępniać te informacje na żądanie, za pomocą innych efektywnych środków, tak szybko jak to możliwe lecz nie później niż jeden miesiąc po zgłoszeniu żądania.

3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 każda ze Stron zapewni, że dostęp do informacji zawartych w rejestrze jest bezpłatny.

4. Każda ze Stron może zezwolić swojej właściwej władzy na pobieranie opłat za sporządzenie kopii i przesłanie informacji określonych informacji, o których mowa w ustępie 2, ale opłaty te nie mogą przekraczać uzasadnionych stawek.

5. W przypadku, gdy informacje zawarte w prowadzonym przez Stronę rejestrze nie są łatwo publicznie dostępne za pomocą środków elektronicznych, każda ze Stron ułatwi elektroniczny dostęp do swojego rejestru w miejscach publicznie dostępnych, na przykład w bibliotekach publicznych, urzędach władz lokalnych lub innych odpowiednich miejscach.

Artykuł 12

POUFNOŚĆ

1. Każda ze Stron może upoważnić właściwą władzę do uznania za poufną informacji znajdującej się w rejestrze w przypadku, gdy publiczne ujawnienie tej informacji miałoby szkodliwy wpływ na:
(a) Stosunki międzynarodowe, obronę narodową lub bezpieczeństwo publiczne;
(b) Wymiar sprawiedliwości, prawo do bezstronnego procesu, lub zdolność prowadzenia przez władzę publiczną dochodzenia w sprawach karnych lub dyscyplinarnych;
(c) Tajemnicę handlową lub przemysłową, jeżeli tajemnica taka jest chroniona przez prawo dla obrony uzasadnionych interesów gospodarczych;
(d) Prawo własności intelektualnej; lub
(e) Poufność danych i (lub) akt osobowych dotyczących osoby fizycznej, tam gdzie zachowanie takiej poufności jest przewidziane przez prawo krajowe, a osoba ta nie zgadza się na ujawnienie społeczeństwu informacji.
Powyższe powody umożliwiające zachowanie poufności będą interpretowane w sposób zawężający, z uwzględnieniem interesu społecznego przemawiającego za ujawnieniem informacji oraz tego, czy żądana informacja dotyczy uwolnień do środowiska.
2. W ramach ustępu 1 (c) zostanie rozważone ujawnienie, zgodnie z prawem krajowym, każdej informacji dotyczącej uwolnień mającej znaczenie dla ochrony środowiska.
3. Wszędzie tam, gdzie, na podstawie ustępu 1, informacja zostanie uznana za poufną, w rejestrze zostanie wskazane jaki typ informacji został utajniony, na przykład poprzez dostarczenie, jeśli to możliwe, ogólnych informacji chemicznych, oraz wskazanie powodu utajnienia.

Artykuł 13

UDZIAŁ SPOŁECZNEŃSTAWA W ROZWOJU KRAJOWYCH REJESTRÓW UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ

1. Każda ze Stron zapewni odpowiednie możliwości udziału społeczeństwa w rozwoju krajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, w ramach swojego prawa krajowego.

2. Dla realizacji celu wyrażonego w ustępie 1 każda ze Stron zapewni możliwość bezpłatnego dostępu do informacji dotyczących proponowanych środków rozwoju krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz możliwość składania wszelkich komentarzy, informacji, analiz lub opinii odnoszących się do procesu podejmowania decyzji; wkład społeczeństwa zostanie wzięty pod uwagę przez odpowiednią władzę.

3. Każda ze Stron zapewni, że po podjęciu decyzji o utworzeniu lub istotnej zmianie rejestru informacja o decyzji i o uzasadniających ją okolicznościach zostanie podana do publicznej wiadomości w terminowy sposób.
Artykuł 14

DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego ustawodawstwa, że każda osoba, która stwierdzi, że jej żądanie udostępnienia informacji zgodnie z postanowieniami artykułu 11 ustęp 2, pozostało nierozpatrzone, niesłusznie odrzucone, w całości lub w części, załatwione nieodpowiednio, lub w inny sposób potraktowane niezgodnie z postanowieniami tamtego ustępu, będzie miała dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem powołanym z mocy ustawy.

2. Wymagania zawarte w ustępie 1 nie naruszają odpowiednich praw i obowiązków Stron wynikających z istniejących stosowanych między nimi traktatów, dotyczących materii uregulowanej w niniejszym artykule.
Artykuł 15

WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

1. Każda ze Stron będzie wspierać społeczną świadomość dotyczącą rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz zapewni udzielanie społeczeństwu pomocy i wskazówek w zakresie dostępu do rejestru, w zrozumieniu zawartych w nim informacji oraz w zakresie korzystania z tych informacji.

2. Każda ze Stron powinna zapewnić odpowiedzialnym władzom i instytucjom właściwe wzmocnienie instytucjonalne oraz wskazówki pomocne przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszego Protokołu.
Artykuł 16

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

1. Tam gdzie to stosowne, Strony będą współpracować i pomagać sobie wzajemnie:

(a) W międzynarodowych działaniach służących realizacji celów niniejszego Protokołu;

(b) Na podstawie wzajemnego porozumienia zainteresowanych Stron, we wdrażaniu krajowych systemów zgodnie z niniejszym Protokołem;

(c) W przekazywaniu informacji objętych niniejszym Protokołem, dotyczących uwolnień i transferów na obszarach przygranicznych; oraz
(d) W przekazywaniu informacji objętych niniejszym Protokołem, dotyczących transferów między Stronami.

2. Tam gdzie to stosowne Strony będą popierać współpracę między sobą i z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi w celu promowania:
(a) Społecznej świadomości na poziomie międzynarodowym;
(b) Przepływu technologii; oraz
(c) Zabezpieczenia pomocy technicznej w sprawach związanych z niniejszym Protokołem dla Stron należących do krajów rozwijających się oraz dla Stron, których gospodarka znajduje się w okresie transformacji.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii