art 5-7

Posted on Maj 8, 2007

0


Artykuł 5

KONSTRUKCJA I STRUKTURA

1. Każda ze Stron zapewni, że dane znajdujące się w rejestrze, o którym mowa w artykule 4 będą prezentowane zarówno w formie zagregowanej, jak i niezagregowanej, tak, aby informacje o uwolnieniach i transferach mogły być wyszukiwane i dały się zidentyfikować według kryterium:

(a) Zakładu i jego geograficznego położenia;

(b) Rodzaju działalności;

(c) Właściciela lub operatora oraz, tam gdzie to stosowne, firmy;

(d) Odpowiednio rodzaju zanieczyszczenia lub odpadu;

(e) Każdego z elementów środowiska, do którego zanieczyszczenie jest uwalniane; oraz

(f) Zgodnie ze wskazaniami artykułu 7, ustęp 5, miejsca przeznaczenia transferu oraz, odpowiednio, procesów unieszkodliwiania lub odzysku odpadów.

2. Każda ze Stron zapewni ponadto, że dane będą mogły być wyszukiwane i identyfikowane według kryterium włączonych do rejestru źródeł rozproszonych.
3. Każda ze Stron skonstruuje swój rejestr biorąc pod uwagę możliwość jego przyszłego rozszerzania oraz zapewniając, że publicznie dostępne będą dane raportowane za co najmniej dziesięć ostatnich lat raportowych.

4. Rejestr zostanie skonstruowany w taki sposób, aby publiczny dostęp do niego za pomocą środków elektronicznych, takich jak Internet, był maksymalnie ułatwiony. Konstrukcja rejestru ma pozwolić aby, w normalnych warunkach, informacje zawarte w nim były stale i natychmiast dostępne za pomocą środków elektronicznych.

5. Każda ze Stron umieści w swoim rejestrze linki do swoich odpowiednich istniejących, publicznie dostępnych baz danych związanych tematycznie z ochroną środowiska.

6. Każda ze Stron umieści w swoim rejestrze linki do rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń innych Stron Protokołu oraz, tam gdzie to wykonalne, do rejestrów innych krajów.

Artykuł 6

ZAKRES PROTOKOŁU

1. Każda ze Stron zapewni, że utworzony przez nią rejestr będzie zawierał informacje o:

(a) Uwolnieniach zanieczyszczeń objętych obowiązkiem raportowania na podstawie artykułu 7 ustęp 2;

(b) Transferach zewnętrznych objętych obowiązkiem raportowania na podstawie artykułu 7 ustęp 2; oraz

(c) Uwolnieniach zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych objętych artykułem 7 ustęp 4.
2. Po dokonaniu oceny doświadczeń zdobytych podczas rozwijania krajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń i podczas implementacji niniejszego Protokołu, oraz biorąc pod uwagę odnośne procesy międzynarodowe, Spotkanie Stron dokona przeglądu przewidzianych w niniejszym Protokole wymagań dotyczących raportowania oraz rozważy następujące kwestie w kontekście dalszego rozwijania Protokołu:

(a) Korektę listy rodzajów działalności wymienionych w załączniku I;

(b) Korektę listy zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II;

(c) Korektę wartości progowych w załącznikach I i II; oraz

(d) Włączenie innych odpowiednich aspektów takich jak informacje o transferach wewnętrznych, magazynowaniu, specyfikacja wymogów dotyczących raportowania ze źródeł rozproszonych lub rozwój kryteriów obejmowania zanieczyszczeń przepisami niniejszego Protokołu.
Artykuł 7

WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA

1. Każda ze Stron, według swego wyboru:

(a) Będzie wymagać od właściciela lub operatora każdego indywidualnego zakładu znajdującego się w obrębie jej jurysdykcji, prowadzącego jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I z przekroczeniem stosownych wartości progowych wymienionych w załączniku I, kolumna 1, oraz:

(i) Uwalniającego którekolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II w ilościach przekraczających stosowne wartości progowe wymienione w załączniku II, kolumna 1;

(ii) Przemieszczającego poza teren zakładu którekolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II w ilościach przekraczających stosowne wartości progowe wymienione w załączniku II, kolumna 2 – w przypadku gdy Strona opowiedziała się za raportowaniem o transferach opartym na kryterium konkretnego zanieczyszczenia stosownie do ustępu 5 (d);

(iii) Przemieszczającego poza teren zakładu ponad 2 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub ponad 2.000 ton innych odpadów rocznie – w przypadku gdy Strona opowiedziała się za raportowaniem o transferach opartym na kryterium rodzaju odpadu stosownie do ustępu 5 (d); lub

(iv) Przemieszczającego poza teren zakładu którekolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II w ściekach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, w ilościach przekraczających stosowne wartości progowe wymienione w załączniku II, kolumna 1b;
aby przestrzegał obowiązków nałożonych na tego właściciela lub operatora na podstawie ustępu 2; albo

(b) Będzie wymagać od właściciela lub operatora każdego indywidualnego zakładu znajdującego się w obrębie jej jurysdykcji, prowadzącego jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I przy zatrudnieniu równym lub przekraczającym wartości progowe wymienione w załączniku I, kolumna 2, oraz wytwarzającego, przetwarzającego lub używającego którekolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II w ilościach przekraczających stosowne wartości progowe wymienione w załączniku II, kolumna 3, aby przestrzegał obowiązków nałożonych na tego właściciela lub operatora na podstawie ustępu 2.

2. Każda ze Stron będzie wymagać od właściciela lub operatora zakładu, o którym mowa w ustępie 1 aby przedkładał informacje wymienione w ustępach 5 i 6, oraz zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami, w odniesieniu do tych zanieczyszczeń i odpadów, dla których wartości progowe zostały przekroczone.

3. Dla osiągnięcia celu niniejszego Protokołu, Strona może zdecydować, że w odniesieniu do konkretnego zanieczyszczenia będzie stosować wartość progową określającą poziom uwolnienia albo wartość progową określającą poziom wytwarzania, przetwarzania lub używania, pod warunkiem, że spowoduje to przyrost odpowiednich informacji o uwolnieniach lub transferach dostępnych w jej rejestrze.
4. Każda ze Stron zapewni, że jej właściwa władza będzie zbierać informacje o uwolnieniach zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych wymienionych w ustępach 7 i 8, albo wyznaczy jedną lub więcej władz publicznych lub właściwych instytucji do zbierania tych informacji, w celu włączenia ich do rejestru.

5. Każda ze Stron będzie wymagać od właścicieli lub operatorów zakładów objętych obowiązkiem raportowania na podstawie ustępu 2 kompletowania i przedkładania właściwej władzy następujących informacji dotyczących zakładu:
(a) Nazwa, adres, położenie geograficzne oraz rodzaj lub rodzaje działalności prowadzonej w zakładzie objętym obowiązkiem raportowania, a także nazwisko lub nazwę właściciela lub operatora oraz, tam gdzie to stosowne, firmy;

(b) Nazwa i identyfikator numeryczny każdego z zanieczyszczeń objętych obowiązkiem raportowania na podstawie ustępu 2;

(c) Ilość każdego zanieczyszczenia objętego obowiązkiem raportowania na podstawie ustępu 2 uwalnianego z zakładu do środowiska w roku raportowania, zarówno w formie zagregowanej, jak i stosownie do tego czy uwolnienie nastąpiło do powietrza, wody czy do ziemi, włączając w to wtłoczenie pod powierzchnię ziemi;

(d) Opcjonalnie:

(i) Ilość każdego zanieczyszczenia objętego obowiązkiem raportowania na podstawie ustępu 2, które zostało przemieszczone poza teren zakładu w roku raportowania, z wyszczególnieniem ilości przemieszczonych w celu unieszkodliwienia i w celu odzysku, a także nazwa i adres zakładu do którego nastąpiło przemieszczenie; albo

(ii) Ilość odpadów objętych obowiązkiem raportowania na podstawie ustępu 2 przemieszczonych poza teren zakładu w roku raportowania, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych i innych odpadów, w celu poddania jakiemukolwiek procesowi odzysku lub unieszkodliwienia, oznaczając odpowiednio literą „O” albo „U” w zależności od tego czy odpady są przeznaczone do odzysku czy do unieszkodliwienia stosownie do załącznika III a także, w odniesieniu do transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nazwa i adres
podmiotu unieszkodliwiającego lub prowadzącego odzysk odpadów oraz rzeczywiste miejsce unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, do którego nastąpiło przemieszczenie;

(e) Ilość każdego zanieczyszczenia w ściekach objętego obowiązkiem raportowania na podstawie ustępu 2 przemieszczonego poza teren zakładu w roku raportowania; oraz

(f) Typ metodologii użytej do uzyskania informacji, o których mowa w punktach (c) do (e), zgodnie z artykułem 9 ustęp 2, ze wskazaniem czy informacje oparte zostały ma pomiarach, obliczeniach czy szacunkach.

6. Informacje, o których mowa w ustępie 5 (c) do (e) będą zawierać informacje o uwolnieniach będących rezultatem zarówno normalnej działalności, jak i wydarzeń nadzwyczajnych.

7. Każda ze Stron będzie prezentować w swoim rejestrze, według odpowiedniego podziału przestrzennego, informacje o uwolnieniach zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, w odniesieniu do których Strona ta postanowiła, że dane o nich są zbierane przez odpowiednie władze i wykonalne jest włączenie tych danych. W przypadku, gdy, zgodnie z postanowieniem Strony, dane takie nie istnieją, Strona ta podejmie środki w celu zapoczątkowania raportowania o uwolnieniach odpowiednich zanieczyszczeń z jednego lub większej ilości źródeł rozproszonych, zgodnie ze swoimi priorytetami krajowymi.

8. Informacje, o których mowa w ustępie 7 będą zawierać informacje o typie metodologii użytej do uzyskania informacji.

Reklamy