Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2

Posted on Maj 10, 2007

0


Unia Europejska musi ograniczyć swoją zależność od importowanej ropy naftowej, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, a także pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych. Aby spełnić zobowiązania przyjęte przez UE do roku 2012, a także wyjść poza nie, Unia Europejska jest zmuszona zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z wszystkich sektorów.
Wobec ciągle rosnących poziomów emisji, mimo udoskonaleń technicznych, sektor pasażerskiego transportu drogowego zasługuje na szczególną uwagę: konieczne są środki ukierunkowane na podaż przewidujące regularne udoskonalanie funkcjonowania systemów transportu, w szczególności pojazdów, a także środki ukierunkowane na popyt mające na celu skłanianie konsumentów do przechodzenia na pojazdy zużywające coraz mniejsze ilości paliwa.
Chociaż konieczne będą zwiększone wysiłki na rzecz urzeczywistnienia zrównoważonej mobilności, proponowana nowa strategia nakreśla szereg konkretnych działań mających na celu zmniejszenie emisji CO2 z lekkich pojazdów ciężarowych. Komisja uważa, że powinna ona być realizowana na wszystkich szczeblach w celu stworzenia i przyspieszenia tendencji produkcji nowych samochodów o zmniejszonej średniej emisji. Brak szybkich działań w krótkim czasie zniweczy dotychczasowe wysiłki bądź zagrozi realizacji średniookresowego celu Wspólnoty, tj. 120 g CO2/km, oraz dalszych postępów wykraczających poza ten cel lub zwiększy ich koszty.
Jazda na światłach mijania a emisja CO2.
Komisja zaproponuje w miarę możliwości w 2007 r., a najpóźniej do połowy 2008 r. ramy legislacyjne UE mające na celu spowodowanie zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów ciężarowych tak aby osiągnąć wspólnotowy cel polegający na obniżeniu emisji CO2 do 120 g/km do 2020 r. Towarzyszyć im będzie kompleksowa ocena wpływu odzwierciedlająca zakres, w jakim państwa członkowskie mogą ułatwić producentom osiągnięcie obowiązkowych celów poprzez przyjęcie środków ukierunkowanych na popyt, głównie poprzez podatki.
W 2010 r. Komisja podda przeglądowi stan realizacji oraz możliwość wdrożenia dalszych środków, wykraczających poza przyjęty cel UE.

Reklamy