zapmniany artykuł

Posted on Maj 12, 2007

0


Artykuł 17

SPOTKANIE STRON

1. Niniejszym ustanawia się Spotkanie Stron. Jego pierwsza sesja zostanie zwołana nie później niż w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu. Następnie zwykłe sesje Spotkania Stron będą odbywać się łącznie albo równolegle ze zwykłymi Spotkaniami Stron Konwencji, chyba, że Strony niniejszego Protokołu postanowią inaczej. Spotkanie Stron odbędzie się na sesji nadzwyczajnej jeśli samo tak zdecyduje podczas sesji zwykłej, albo na pisemną prośbę którejkolwiek ze Stron, pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od zakomunikowania jej wszystkim Stronom przez Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ prośba taka uzyska poparcie co najmniej jednej trzeciej Stron.

2. Spotkanie Stron będzie dokonywać w sposób ciągły przeglądu wdrażania i rozwoju niniejszego Protokołu opierając się na okresowych sprawozdaniach Stron oraz, mając ten cel na uwadze, będzie:

(a) Dokonywać przeglądu rozwoju rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń i popierać ich stałe wzmacnianie i ujednolicanie;

(b) Opracowywać wytyczne ułatwiające ich Stronom raportowanie, unikając przy dublowania wysiłków w tym zakresie;
(c) Opracowywać plan prac;

(d) Rozpatrywać i, tam gdzie to stosowne, przyjmować środki w celu zwiększenia współpracy międzynarodowej zgodnie z artykułem 16;

(e) Tworzyć instytucje pomocnicze, jakie uzna za potrzebne;

(f) Rozpatrywać i przyjmować propozycje zmian do niniejszego Protokołu i jego załączników, które uzna za potrzebne dla osiągnięcia celu Protokołu, stosownie do przepisów artykułu 20;

(g) Podczas pierwszej sesji rozważy i przyjmie w drodze konsensusu reguły proceduralne dotyczące swoich sesji i sesji swoich instytucji pomocniczych, biorąc pod uwagę wszelkie reguły proceduralne przyjęte przez Spotkanie Stron Konwencji;

(h) Rozpatrywać ustanowienie w drodze rozwiązań finansowych oraz mechanizmów pomocy technicznej ułatwiających wdrażanie niniejszego Protokołu;
(i) Tam gdzie to stosowne korzystać z usług innych odpowiednich instytucji międzynarodowych dla osiągnięcia celów niniejszego Protokołu.
(j) Rozpatrywać i podejmować wszelkie dodatkowe działania, jakie mogą być wymagane dla wsparcia celów niniejszego Protokołu, takie jak przyjęcie wytycznych i zaleceń popierających jego wdrażanie.

3. Spotkania Stron będzie ułatwiać wymianę informacji dotyczących doświadczeń zdobytych podczas raportowania o transferach z zastosowaniem podejścia opartego na kryterium zanieczyszczenia i na kryterium rodzaju odpadu oraz będzie dokonywać przeglądu tych doświadczeń w celu zbadania możliwości ujednolicenia tych dwóch podejść, biorąc pod uwagę interes społeczny w zakresie dostępu do informacji, zgodnie z artykułem 1, a także ogólną skuteczność krajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak również każde Państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej uprawnione na mocy artykułu 24 do podpisania niniejszego Protokołu lecz nie będące jej Stronami, jak również każda organizacja międzynarodowa kompetentna w dziedzinach, których dotyczy Protokół, są uprawnione do uczestniczenia jako obserwatorzy w sesjach Spotkania Stron. Ich wstęp i uczestnictwo będzie podlegało regułom proceduralnym przyjętym przez Spotkanie Stron.

5. Każda organizacja pozarządowa kompetentna w dziedzinach, których dotyczy Protokół, która zawiadomiła Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o swojej chęci uczestnictwa w sesji Spotkania Stron jest uprawnione do uczestniczenia jako obserwator, chyba, że sprzeciwi się temu jedna trzecia obecnych. Jej wstęp i uczestnictwo będzie podlegało regułom proceduralnym przyjętym przez Spotkanie Stron.

Artykuł 18

PRAWO GŁOSOWANIA

1. Za wyjątkiem przewidzianym w ustępie 2, każda ze Stron niniejszego Protokołu ma prawo do jednego głosu.

2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w sprawach podlegających ich właściwości, będą miały prawo do głosowania ilością głosów równą liczbie ich państw członkowskich, które są Stronami. Organizacje te nie mogą korzystać z prawa do głosowania, jeżeli ich państwa członkowskie korzystają ze swego prawa do głosowania i odwrotnie.

Artykuł 19

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część i, o ile wprost nie stwierdzono inaczej, odwołanie do niniejszego Protokołu stanowi jednocześnie odwołanie do jego załączników.

Artykuł 20

POPRAWKI

1. Każda Strona może proponować poprawki do niniejszego Protokołu.

2. Propozycje poprawek do niniejszego Protokołu będą rozpatrzone na sesji Spotkania Stron.

3. Każdą proponowaną poprawkę do niniejszego Protokołu składa się na piśmie do sekretariatu, który przekaże ją wszystkim Stronom, innym Państwom i regionalnym organizacjom integracji gospodarczej, które zgodziły się na związanie niniejszym Protokołem, a w stosunku, do których nie wszedł on jeszcze w życie oraz Sygnatariuszom, co najmniej na sześć miesięcy przed sesją, na której zostanie zaproponowane przyjęcie tej poprawki.

4. Strony dołożą wszelkich starań, aby porozumienie co do każdej proponowanej poprawki zostało osiągnięte w drodze konsensusu. Jeżeli wszelkie środki do osiągnięcia konsensusu zostaną wyczerpane a porozumienie nie zostanie osiągnięte, poprawka może w ostateczności zostać przyjęta większością trzech czwartych głosów Stron obecnych na sesji i głosujących.

5. Dla celów niniejszego artykułu, “Strony obecne i głosujące” oznacza Strony obecne i oddające głos za lub przeciw.

6. Każda poprawka do niniejszego Protokołu przyjęta zgodnie z ustępem 4 zostanie przekazana przez sekretariat Depozytariuszowi, który rozprowadzi ją wśród wszystkich Stron, innych Państw i regionalnych organizacji integracji gospodarczej, które zgodziły się na związanie niniejszym Protokołem, a w stosunku do których nie wszedł on jeszcze w życie oraz wśród Sygnatariuszy.

7. Poprawka inna niż dotycząca załącznika wejdzie w życie dla Stron, które ją ratyfikowały przyjęły lub zatwierdziły dziewięćdziesiątego dnia od dnia otrzymania przez Depozytariusza dokumentów potwierdzających ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie od co najmniej trzech czwartych Stron, które były nimi w czasie, kiedy poprawka była przyjmowana. Następnie poprawka będzie wchodzić w życie w stosunku do każdej innej Strony dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia przez tę Stronę dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie poprawki.

8. W przypadku poprawki do załącznika Strona, która jej nie akceptuje zawiadomi o tym Depozytariusza na piśmie w ciągu dwunastu miesięcy od dnia rozprowadzenia tej poprawki przez Depozytariusza. Depozytariusz niezwłocznie poinformuje wszystkie Strony o otrzymaniu takiego zawiadomienia. Strona może w każdym czasie wycofać zawiadomienie o braku akceptacji, po czym poprawka do załącznika wejdzie w życie w stosunku do tej Strony.

9. Po upływie dwunastu miesięcy od dnia rozprowadzenia przez Depozytariusza poprawki do załącznika zgodnie z ustępem 6, poprawka ta wejdzie w życie w stosunku do tych Stron, które nie przedłożyły Depozytariuszowi zawiadomienia zgodnie z ustępem 8, pod warunkiem, że w tym czasie zawiadomienia takie złożyła nie więcej niż jedna trzecia Stron będących nimi w czasie kiedy poprawka do załącznika była przyjmowana.

10. W przypadku, gdy poprawka do załącznika jest bezpośrednio związana z poprawką do Protokołu nie wejdzie ona w życie do czasu wejścia w życie poprawki do Protokołu.

Artykuł 21

SECRETARIAT

Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej będzie spełniał następujące funkcję sekretariatu:

(a) Przygotowywanie i obsługa sesji Spotkania Stron;

(b) Przekazywanie Stronom sprawozdań i innych informacji otrzymywanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu;

(c) Przekazywanie Spotkaniu Stron sprawozdań o działalności sekretariatu; oraz

(d) Wszelkie inne funkcje, które mogą zostać określone przez Spotkanie Stron w oparciu o dostępne środki.

Artykuł 22

PRZEGLĄD STOSOWANIA

Na swojej pierwszej sesji Spotkanie Stron ustanowi w drodze konsensusu procedury współpracy i mechanizmy instytucjonalne o charakterze niesądowym, niespornym i doradczym zajmujące się oceną i wspieraniem przestrzegania postanowień niniejszego Protokołu oraz przypadkami nieprzestrzegania. Ustanawiając takie procedury i mechanizmy Spotkanie Stron rozważy, między innymi, czy zezwolić na przyjmowanie informacji dotyczących spraw związanych z niniejszym Protokołem od członków społeczeństwa.

Artykuł 23

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W razie powstania sporu pomiędzy dwoma lub więcej Stronami dotyczącego wykładni lub stosowania niniejszego Protokołu, będą one poszukiwać rozwiązania w drodze negocjacji lub za pomocą jakiegokolwiek innego pokojowego sposobu rozstrzygania sporów uzgodnionego przez strony sporu.

2. Przy podpisywaniu, ratyfikacji, zatwierdzaniu, przyjęciu lub przystąpieniu do niniejszego Protokołu, albo w późniejszym terminie, Państwo może oświadczyć Depozytariuszowi na piśmie, że dla sporów nie rozwiązanych zgodnie z postanowieniami ustępu 1, przyjmuje ono jeden lub oba z następujących sposobów rozstrzygania sporów jako obowiązujące w stosunku do każdej Strony przyjmującej takie samo zobowiązanie:

(a) Przedłożenie sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości;

(b) Arbitraż zgodnie z procedurą ustaloną w załączniku IV.

Regionalna organizacja integracji gospodarczej może złożyć skuteczną deklarację w stosunku do arbitrażu zgodnie z procedurą, o której mowa w punkcie (b).

3. Jeżeli strony sporu zgodziły się na obydwa sposoby rozstrzygania sporów, o których mowa w ustępie 2, spór może zostać poddany tylko Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości chyba, że strony sporu uzgodnią inaczej.

Artykuł 24

PODPISANIE

Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu w Kijowie (Ukraina) od 21 do 23 maja 2003 r. podczas piątej Konferencji Ministerialnej „Środowisko dla Europy” a następnie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku do dnia 31 grudnia 2003 r., dla wszystkich Państw będących członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dla regionalnych organizacji integracji gospodarczej utworzonych przez suwerenne Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, którym Państwa członkowskie przekazały kompetencje w sprawach regulowanych niniejszym Protokołem, włączając w to kompetencję do zawierania traktatów w tych sprawach.

Artykuł 25

DEPOZYTARIUSZ

Funkcję Depozytariusza niniejszego Protokołu pełni Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 26

RATYFIKACJA, ZATWIERDZENIE, PRZYJĘCIE LUB PRZYSTĄPIENIE

1. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa sygnatariuszy lub przez regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa w artykule 24.

2. Niniejszy Protokół będzie otwarty dla przystąpienia od 1 stycznia 2004 r. przez Państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa w artykule 24.

3. Każda regionalna organizacja integracji gospodarczej, o której mowa w artykule 24 stająca się Stroną, a której żadne z państw członkowskich nie jest Stroną, przyjmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszego Protokołu. W przypadku organizacji, której jedno lub więcej Państw członkowskich jest Stroną, organizacja ta i jej Państwa członkowskie zdecydują o podziale odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Protokołu. W takich przypadkach organizacja i jej Państwa członkowskie nie mogą równocześnie korzystać z uprawnień wynikających z niniejszego Protokołu.

4. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa w artykule 24 w swoich dokumentach dotyczących ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia określą zakres swoich kompetencji odnośnie spraw uregulowanych niniejszym Protokołem. Organizacje te będą także informować Depozytariusza o każdej istotnej zmianie w zakresie ich kompetencji.

Artykuł 27

WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie.

2. Dla potrzeb ustępu 1, żadnego instrumentu złożonego przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie zalicza się jako dodatkowego w stosunku do złożonych przez Państwa członkowskie tej organizacji.

3. Dla każdego Państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, które ratyfikują, przyjmą lub zatwierdzą niniejszy Protokół albo też przystąpią do niego po złożeniu szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie, Protokół wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia przez to Państwo lub organizację dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie.

Artykuł 28

ZASTRZEŻENIA

W stosunku do Protokołu nie dopuszcza się żadnych zastrzeżeń.

Artykuł 29

WYPOWIEDZENIE

W każdym czasie, po upływie trzech lat od chwili wejścia w życie niniejszego Protokołu w odniesieniu do danej Strony, Strona ta może wypowiedzieć Protokół poprzez złożenie Depozytariuszowi pisemnego zawiadomienia. Każde takie zawiadomienie stanie się skuteczne dziewięćdziesiątego dnia od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Depozytariusza.

Reklamy