wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Posted on Maj 30, 2007

0


W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła, wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) zamówionej mocy cieplnej oraz minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym, a w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych – harmonogram poboru mocy cieplnej;
3) proponowany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. Warunki przyłączenia węzłów cieplnych powinny określać w szczególności:
1) miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzła cieplnego;
2) miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego, między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorcą;
3) obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego i tabele regulacyjne dla tego nośnika;
4) wymagania dotyczące:
a) układu technologicznego węzła cieplnego i instalacji odbiorczej ze względu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz ich oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie pracą tej sieci,
b) miejsca zainstalowania:
– urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego,
– układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do węzła cieplnego,
e) miejsca połączenia instalacji odbiorczej z przyłączem oraz miejsca zainstalowania urządzeń mierzących ilość ciepła i ilość wody, dostarczonych z sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków wody w tych instalacjach;
5) inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej węzła cieplnego i instalacji odbiorczych.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii