azbest

Posted on Wrzesień 17, 2007

0


Podręcznik dobrych praktyk
Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących
zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających kontaktu z azbestem lub zminimalizowaniu tego ryzyka: dla pracodawców, pracowników oraz inspektorów pracy
Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) wskazał na potrzebę opracowania praktycznego pod-ręcznika zawierającego najlepsze sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyka związanego z azbestem w różnych rodzajach prac wymagających lub mogących wymagać kontaktu z azbestem. Niniejszy podręcznik został opracowany na potrzeby realizowanej w Europie w 2006 r. kampanii dotyczącej azbestu przez niezależnego wykonawcę (OIM – Institute of Occupational Medicine) w następstwie otwartego zaproszenia do składania ofert. Zapewnia on wspólne podstawy informacyjne dla inspektorów pracy, pracodawców oraz pracowników. W dyskusjach nad projektami w ramach komitetu sterującego udział wzięli Europejscy Partnerzy Społeczni (przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców), członkowie Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.
W Europie wspólne wymagania odnośnych dyrektyw europejskich znajdują swoje odbicie w prawodawstwie krajowym państw członkowskich. Wymagania te są jednak wdrażane poprzez regulacje krajowe, które mogą się różnić w poszczególnych państwach członkowskich. W niektórych państwach członkowskich dostępny jest ponadto szeroki zbiór wytycznych.

Reklamy
Posted in: Bez kategorii