Ponadto w czasach globalizacji

Posted on Wrzesień 17, 2007

0


Zgodnie z prawodawstwem europejskim wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie produktów lub substancji zawierających azbest zostało zakazane począwszy od stycznia 2005 r. (dyrektywa 1999/77/WE). Surowsze środki chroniące pracowników przed ryzykiem narażenia na działanie włókien azbestu obowiązują od 15 kwietnia 2006 r. (dyrektywa 2003/18/WE zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG). Pomimo tych postępów o charakterze prawnym nadal pozostaje praktyczny problem zapobiegania narażeniu na działania azbestu w trakcie czynności związanych z usuwaniem, rozbiórką, obsługą czy konserwacją obiektów. Ponadto w czasach bliskich powiązań gospodarczych oraz globalizacji musimy zwracać uwagę na to, aby nie niweczyć własnych wysił-ków poprzez ponowny przywóz materiałów zawierających azbest.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Deklaracji Drezdeńskiej, Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) powołał grupę roboczą, w celu stworzenia praktycznych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla pozostałych działań wiążących się z ryzykiem narażenia na kontakt z azbestem oraz w celu rozpoczęcia w 2006 r. kampanii europejskiej mającej na celu monitorowanie wdrażania odpowiednich dyrektyw.

Reklamy
Posted in: azbest