Emisja zanieczyszczeń opłaty

Posted on Listopad 8, 2007

0


Emisja zanieczyszczeń opłaty Opłaty ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym emisja zanieczyszczeń do środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. Opłaty za korzystanie ze środowiska jest naliczana za:

 • 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • 3. pobór wód,
 • 4. składowanie odpadów.
 • Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez:

 • 1. racjonalne gospodarowanie,
 • 2. zachowanie wartości przyrodniczych,
 • 3. zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,
 • więcej o opłatach za korzystanie ze środowiska można poczytać w periodyku.

  Reklamy
  Posted in: emisja