Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Posted on Styczeń 9, 2008

0


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach PO IiŚ realizowanych będzie pięć środowiskowych osi priorytetowych:
I – Gospodarka wodno-ściekowa
II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Reklamy
Posted in: emisja