zasady wypełniania sprawozdania PRTR

Posted on Kwiecień 17, 2008

1


Zgodnie z przepisami rozporządzenia 166/2006 wszyscy prowadzący instalacje objęte sprawozdawczością PRTR obowiązani są przekazać WIOŚ informacje niezbędne do identyfikacji zakładu. W związku z powyższym w pierwszym roku sprawozdawczym zakłady objęte sprawozdawczością PRTR, czyli te na terenie których prowadzona jest jedna lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych, mają obowiązek przekazać sprawozdanie w zakresie identyfikacji zakładu bez względu na to czy przekraczają progi uwolnień i transferów – tj. wypełnić (i następnie przekazać) pkt II formularza sprawozdana do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń umieszczonego na stronie internetowej GIOŚ, którego wzór zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. Nr 187, poz. 1341).

zasady wypełniania sprawozdania PRTR

Reklamy
Otagowane: