Czynniki biologiczne na stanowisku pracy

Posted on Czerwiec 5, 2008

0


Według Polskiej Normy PN-N-18002 zalecaną przez A. Obuchowską w poradniku pod tytułem „Czynniki biologiczne na stanowisku pracy. Ocena Ryzyka. 2007″. W metodzie tej oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem ze strony zidentyfikowanych na poszczególnych stanowiskach pracy czynników biologicznych polega na:
• ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń,
• ustaleniu wagi szkodliwych następstw tych zagrożeń.
Bakterie (ziarniaki Gram-dodatnie)Staphylococcus saprophyticus,Bakterie (promieniowce) Streptomyces albus,Streptomyces coelicolor,Grzyby (grzyby niedoskonałe) Pénicilliumcyclopium, Pénicillium tardum.
W zależności od prawdopodobieństwa i stopnia utraty zdrowia przez osobę poszkodowaną (waga niepożądanych następstw tych zagrożeń – mała/średnia/duża), ryzyko zawodowe może być:
– małe lub średnie – takie ryzyko można uznać za dopuszczalne, jednak należy zaplanować i podjąć działania, których celem będzie zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, by ryzyko zawodowe pozostawało najwyżej na tym samym poziomie,
– duże – takie ryzyko jest niedopuszczalne, a Kierownik jednostki zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań korygujących, zmniejszających ryzyko zawodowe do poziomu dopuszczalnego, a docelowo do stworzenia bezpiecznych warunków pracy.
Ryzyko zawodowe jest ściśle związane z warunkami pracy. Dlatego należy pamiętać, że na takich samych stanowiskach pracy, ale funkcjonujących w różnych warunkach (w różnych zakładach pracy) zarówno zagrożenia, jak i poziom oszacowanego ryzyka mogą być różne. Największe skażenie powietrza aerozolem biologicznym w środowisku pracy występuje na terenie oczyszczalni ścieków przy osadniku wstępnym oraz przy komorach napowietrzania.

Reklamy
Posted in: 1