Jak pisałem wcześniej trudno dziś ocenić skuteczność PRTR

Posted on Czerwiec 25, 2008

0


Jak pisałem wcześniej trudno dziś ocenić skuteczność rejestrów emisji zanieczyszczeń. Jeśli Instalacja posiada kilka instalacji objętych rozporządzeniem 166/2006. Czy uwolnienia poszczególnych zanieczyszczeń z każdej instalacji należy w sprawozdaniu PRTR wykazywać oddzielnie, czy jako sumę? Urzędnik odpowiada że tak.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zgłoszeniu w sprawozdaniu PRTR podlega uwolnienie, będące sumą uwolnień zanieczyszczeń do jednego elementu środowiska naturalnego (powietrza, wody lub gleby) ze wszystkich rodzajów działalności z załącznika I do rozporządzenia 166/2006, prowadzonych na terenie zakładu, jeśli odpowiednie wartości progów uwalniania dla takiego elementu zostaną przekroczone.

Przeprowadzenie identyfikacji struktury zakładu powinno opierać się na:
1. Identyfikacji wszystkich instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.
2. Określeniu rodzajów działalności oraz progów wydajności instalacji podlegających obowiązkom rozporządzenia E-PRTR.
3. Podziale na jednostki produkcyjne zgodnym z pozwoleniem zintegrowanym oraz przeniesieniu podziału na E-PRTR.
4. Analizie dodatkowych działalności pod kątem rozporządzenia E-PRTR.
5. Wskazaniu źródeł uwolnień i transferów zanieczyszczeń w zidentyfikowanych instalacjach.
6. Zebraniu danych niezbędnych do identyfikacji zakładu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 187, poz. 1341) – zwanym dalej „krajowym rozporządzeniem PRTR”

Reklamy
Otagowane: ,