Odsiarczanie

Posted on Czerwiec 26, 2008

0


Odsiarczanie
Wyróżnia się kilka technologii odsiarczania spalin:mokra metoda wapienno – gipsowa (MOWAP) zwana potocznie „metodą mokrą”, technologie suszenia rozpyłowego – tzw. „metody półsuche” imetody suche.
Najbardziej rozpowszechnionymi metodami odsiarczania stosowanymi w Polsce są metoda mokra i metody półsuche. Metody suche mają ograniczone zastosowanie.
W ramach technologii półsuchych i suchych istnieje duża liczba metod odsiarczania, m.in.:
półsucha metoda atomizacji sorbentu,
półsucha metoda FOOG,
sucha metoda Wellmana – Lorda,
sucha metoda LIFAC,
sucha interwencyjna metoda amoniakalna SIMA,
sucha metoda regeneracyjna,
sucha metoda radiacyjna.
Uwolnienia do powietrza
Kotły
(1) Metan (CH4), (2) Tlenek węgla (CO),
(3) Dwutlenek węgla (CO2), (5) Podtlenek azotu
(N2O), (6) Amoniak (NH3), (7) Niemetanowe
lotne związki organiczne (NMVOC), (8) Tlenki
azotu (NOx/NO2), (11) Tlenki siarki (SOx/SO2),
(17) Arsen i jego związki (jako As), (18) Kadm i
jego związki (jako Cd) , (19) Chrom i jego
związki (jako Cr), (20) Miedz i jej związki (jako
Cu), (21) Rtęć i jej związki (jako Hg), (22) Nikiel
i jego związki (jako Ni), (23) Ołów i jego związki
(jako Pb), (24) Cynk i jego związki (jako Zn),
(47) PCDD+PCDF (dioksyny + furany) (jako
Teq), (57) Trichloroetylen, (62) Benzen,
(72) Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA) (benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
indenol(1,2,3-cd)piren), (80) chlor i jego związki
nieorganiczne (jako HCl), (86) Pył zawieszony
(PM10)

Reklamy