Bielsky komentuje wpis

Posted on Maj 24, 2009

0


Jesteśmy Bielskies
Dlaczego nie chodzą do owce na rzeź? To jest zasadnicze pytanie, reżyser Zwick, który również nie rozumieją, pochodzących z Chicago i mocną żydowskiego środowiska. Dlatego zrobił film Defiance. Jeśli analizować jak marionetka Bielskis został Macabees swego czasu musisz zrozumieć „wspólnego przypisania błąd”, który teoretycznie jest w psychologii społecznej.

Stwierdza ono, gdy patrzy poza osoby w sytuacji, gdy okazuje się, że będzie dobre atrybut aktora (-ów) w sytuacji, w pozytywnym świetle, jeśli okaże się zły, w negatywnym świetle. W rzeczywistości sytuacyjnej wektory kontroli wyników i aktora (-y) są postrzegane głównie kukiełki z niektórymi dispositional (genetyczne) i dowiedziałem się (środowisko) mocnych i słabych stron.

Zobaczymy co „Bielski Puppets” wprowadzają do sytuacji. Dobry materiał genetyczny do wojny i walki. Były wysoki, wysportowany, pierwotny i agresywne; hodowane się wystarczająco silny, aby przetrwać na setki lat w wrogiego poza miastem, nie-żydowskiej malutką miejscowość w środku nigdzie. One potrzebne do nauki obronnych i agresywnych umiejętności odparować i ograniczenia dużej liczby antysemickich Polaków, Białorusinów, Rosjan i Kozaków w celu kontroli ich życia. One potrzebne do nauczyć się żyć w swoim środowisku wiejskim lesie, rosną, do polowań, do wymiany barterowej, żyć na zewnątrz i do rojenia. To kto Bielski Puppets, aktor (y) zostały.

Spójrzmy na środowisko i wektory kontrolowania losu lub rezultaty, negatywne i pozytywne. Hitlerowcy marca zabić rafy i Żydów. Hitlerowcy kontroli losy Polaków, Białorusinów i Rosjan, którzy w większości nienawidzą Żydów. Nie staje się podział między nazistami i Rosjan. Wszystkie narody są zmuszeni działać z każdą ze stron w celu przetrwania. W Bielskis wybrać Rosjan, ponieważ nie było innego wyboru.
The Bielski Otriad niecałe 400 zabitych wrogów, „ZUS osobiście zabił 14 nazistów, 17 policjantów i 33 pro-nazistowskich szpiegów i provocateurs”. (Duffy, The Bielski Brothers P265).

Ponieważ środowisko wzrósł bardziej wrogie wobec Żydów i Bielskis w szczególności, ante została podniesiona i tak było ich odpowiedzi na to, bezwzględność i współczucia. Były hodowane w tym czasie, a ich umiejętności dopasowane, co było konieczne, proste. Żydzi zobaczyć Bielski Defiance w pozytywnym świetle; niektórych Polaków, Białorusinów, Rosjan i Kozaków zobaczyć ich w negatywnym świetle. Z perspektywy zarówno w Bielski Puppets (aktor (y)) nie tylko niezależnie od środowiska wektory wymagane. Heroes / bandytów, zbawiciele / morderców?
tekst komentarza do mojego wpisu na temat Bielsky Bro
We are Bielskies
Why did they walk to sheep to the slaughter? That is the essential question of the director Zwick who also did not understand coming from Chicago and a tough Jewish environment. That’s why he made the movie Defiance. If you analyze how the puppet Bielskis became the Macabees of their time you need to understand ‘the common attribution error’ which is a theory in social psychology.

It states when an outside person looks at a situation if it turns out good they will attribute the actor(s) in the situation in a positive light, if it turns out bad, in a negative light. In reality the situational vectors control the outcomes and the actor(s) are seen mostly a puppets with certain dispositional (genetic) and learned (environmental) strengths and weaknesses.

Let’s see what the ‘Bielski Puppets’ bring to the situation. Good genetic material for war and fighting. They were tall, athletic, primal, and aggressive; bred to be strong enough to survive for hundreds of years in a hostile non-urban, non-Jewish tiny village in the middle of nowhere. They needed to learn defensive and aggressive skills to fend off the myriad of anti-Semitic Poles, Belarusians, Russians and Cossacks in order to control their lives. They needed to learn to live in their rural forest environment, to grow, to hunt, to barter, to live outdoors and to make moonshine. This is who the Bielski Puppets, actor(s) were.

Let’s look at the environment and the vectors controlling the fate or the outcomes, the negative and positive. The Nazis march in kill and coral the Jews. The Nazis control the destiny of the Poles, Belarusians and Russians, who mostly hate the Jews. There becomes a split between the Nazis and the Russians. All peoples are forced to act with either party in order to survive. The Bielskis choose the Russians because there was no other choice.
The Bielski Otriad killed just under 400 enemies, “Zus personally killed 14 Nazis, 17 Policemen and 33 pro-Nazi spies and provocateurs”. (Duffy, The Bielski Brothers p265).

As the environment grew more hostile against Jews and the Bielskis in particular, the ante was raised and so was their response to it, ruthlessness and compassion. They were bred for this time and their skills matched what was needed, simple. The Jews see the Bielski Defiance in a positive light; some Poles, Belarusians, Russians and Cossacks see them in a negative light. From both perspectives the Bielski Puppets (actor(s)) just did whatever the environmental vectors demanded. Heroes/bandits, saviors/murderers?

Reklamy
Otagowane: ,
Posted in: 1