Dziwna definicja emisji w nowej ustawie co2

Posted on Czerwiec 28, 2011

0


Jak wiecie ukazała się nowa ustawa o systemie handlu emisjami, jestem w trakcie lektury, tego znakomitego – jak cała Polska legislacja dokumentu, i na starcie perełka: Czym jest emisja? Przez pojęcie –
„emisji — rozumie się przez to gazy cieplarniane
wprowadzane do powietrza w wyniku działalności
człowieka, związanej z eksploatacją instalacji objętej
systemem oraz z wykonywaną operacją lotniczą;”

Ustawa zmienia ważną sprawę uprawnienia przenosi się między okresami rozliczeniowymi. Wprowadzą też 25 Euro opłaty za rachunek w krajowym rejestrze.

Nowy obowiązek dla instalacji.
„Prowadzący instalację, który posiada instalację
objętą systemem w okresie rozliczeniowym
rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., przekazuje
do Krajowego ośrodka informacje o wielkości
emisji z tej instalacji za lata 2005—2009.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dla emisji
dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (N2O) oraz
perfluorowęglowodorów (PCFs) są przygotowywane
w sposób i w formie określonych w decyzji Komisji
nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej
wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości
w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie
z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz. Urz. UE L 229 z 31.08.2007, str. 1, z późn.
zm.), zwanej dalej „decyzją Komisji nr 2007/589/WE”,
lub zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą.”

Reklamy
Otagowane: ,