Komisja Europy zajęła się nowymi planami monitorowania co2

Posted on Sierpień 9, 2012

0


Miało być tak pięknie i czysto. Ekologicznie chyba leżymy.Ten dokument jest częścią serii dokumentów dostarczonych przez Komisję
usługi dla wspierania wdrażania rozporządzenia Komisji (UE) Nr
601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
emisji na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady1.
Poradnictwo przedstawia poglądy służb Komisji w chwili
publikacji. To nie jest prawnie wiążące.
Niniejszy dokument uwzględnia dyskusje w ramach spotkań
nieformalne Techniczna Grupa Robocza ds. Regulacji monitorowania i sprawozdawczości
pod WGIII z Zmian Klimatu Committee (CCC), jak również pisemne
komentarze otrzymane od zainteresowanych stron i ekspertów z państw członkowskich.
Niniejszy dokument został jednomyślnie zatwierdzony przez przedstawicieli
państwa członkowskie na posiedzeniu Komitetu ds. Zmian Klimatu w dniu 7 czerwca
2012.
Opracowanie planu monitorowania
Przy opracowywaniu planu monitorowania, operatorzy powinni przestrzegać pewnych zasad:
Znając szczegółowo sytuację własnej instalacji, operator powinien
uczynić w metodyce monitorowania jako proste, jak to możliwe. Osiąga się to
starając się korzystać z najbardziej wiarygodnych źródeł danych, niezawodne instrumenty pomiarowe, w
krótkie przepływ informacji i efektywne procedury kontrolne.
Operatorzy powinni sobie wyobrazić swojego rocznego sprawozdania z emisji od weryfikatora perspektywy.
Co weryfikator zapytać w jaki sposób dane zostały zebrane?
W jaki sposób przepływu danych są przejrzyste? Który kontroluje zapobiec
, przeinaczeń i opuszczeń?
Ponieważ instalacje zwykle przechodzą technicznych zmian na przestrzeni lat,
plany monitorowania muszą być uznane za życia dokumenty do pewnego stopnia.
W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych, operatorzy powinni być ostrożni
które elementy muszą być określone w planie monitorowania sama, a co
mogą być wprowadzane do pisemnych procedur uzupełniającego MP.

Reklamy
Posted in: 1