156 mln złotych kosztował projekt wychwytywania co2 w pge

Posted on Grudzień 15, 2015

0


Około 156 mln złotych zapłacili odbiorcy energii z PGE za zabawy w wychwytywanie CO2, słusznie. takie dane zawarte są w archiwalnym raporcie spółki. Czy 156 mln złotych to dużo?

„4. Odpis aktualizujący wartość nakładów na realizację projektu CCS Do końca 2012 roku ze względu na brak dofinansowania ze środków wspólnotowych, PGE nie udało się zapewnić finansowania dla projektu CCS (carbon capture and storage). Ponadto, Grupa PGE identyfikuje szereg ryzyk technologicznych, prawnych i społecznych które wskazują na istotne zagrożenie dla kontynuacji projektu. W związku z powyższym dokonano odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów w wysokości ok. 156 mln złotych.   Poza powyższymi zdarzeniami, które Grupa PGE zamierza ująć w segmencie Energetyka Konwencjonalna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok GK PGE, ujęte zostanie również niepieniężne zdarzenie jednorazowe polegające na zmianie rezerw aktuarialnych w wyniku zmiany założeń aktuarialnych, w tym zmiany stopy dyskonta. Z tego tytułu rezerwa na świadczenia w okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 244 mln złotych. Natomiast rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 202 mln złotych (brak wpływu na zysk netto, wpływa natomiast na pozostałe całkowite dochody).

Przewidywany łączny wpływ wyżej wymienionych niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane wyniki Grupy PGE przedstawia się następująco: • Wpływ na wynik brutto – ok. (1.519) mln złotych • Wpływ na zysk EBITDA – ok. (1.519) mln złotych • Wpływ na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej – ok. (1.213) mln złotych • Wpływ na pozostałe całkowite dochody po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego – ok. (164) mln złotych.

Zastrzeżenie: Sprawozdanie finansowe Grupy PGE jest nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja jednostkowego raportu rocznego PGE i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy PGE za 2012 rok nastąpi 14 marca 2013 roku.”

źródło

Reklamy
Otagowane: